Huisreglement

Artikel 1. Doel
 1. JH Mena vzw heeft tot doel om op een vormende, informatieve, recreatieve en participatieve manier met jongeren aan een zinvolle vrijetijdsbesteding te doen. Deze doelstellingen moeten, met eerbiediging van ieders levensbeschouwing, terug te vinden zijn in de georganiseerde activiteiten.

Artikel 2. Voorwaarden om als werkend lid te worden aangeduid

 1. Lidgeld van het lopende jaar betaald hebben.
 2. Ofwel: behoren tot de vaste medewerkers van één van de volgende beleids- of werkgroepen:
  • Raad van bestuur
  • Eén van de werkgroepen opgericht door de raad van bestuur
 3. Ofwel: een schriftelijk of mondeling verzoek gericht hebben naar de raad van bestuur om opgenomen te worden als effectief lid van de algemene vergadering.
 4. Ofwel: voorgedragen worden door minstens één vijfde van de werkende leden.
 5. De personen die reeds effectief lid zijn van de algemene vergadering aanvaarden de toetredende leden met tenminste de gewone meerderheid der aanwezige stemmen. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van 2 / 3 der aanwezige stemmen.

Artikel 3. Toegangsvoorwaarden voor gewone leden

 1. Om lid te worden van JH Mena vzw dient de persoon minimum 15 jaar te zijn.
 2. Men kan lid worden van JH Mena vzw door aankoop van een lidkaart die één jaar geldig blijft en men jaarlijks dient te vernieuwen, bij het begin van elk nieuw werkjaar.
 3. Een lidkaart kost € 7,50.
 4. De lidkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden doorgegeven.
 5. De ledenverantwoordelijke staat in voor de aanmaak van de lidkaarten en is tevens in bezit van de ledenlijst
 6. Door aankoop van een lidkaart verklaart men kennis te hebben van het binnenhuisreglement en hiermee akkoord te gaan.
 7. Als de lidkaart nog niet is afgeleverd, wordt het lidmaatschap gecontroleerd via de ledenlijst.
 8. Bij wangedrag van een lid kan de raad van bestuur beslissen om de lidkaart van het betrokken lid in te trekken. De lidmaatschapsbijdrage wordt echter niet terugbetaald.

Artikel 4. Procedure voor het zich kandidaat stellen en het benoemen van de raad van bestuur

 1. Het zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur moet minstens vijf werkdagen voor de algemene vergadering. De kandidaat legt zijn kandidatuur schriftelijk voor aan de huidige raad van bestuur.
 2. De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering onder de werkende leden voor een termijn van 2 jaar.
 3. De raad van bestuur wordt verkozen of herverkozen bij een gewone meerderheid.
 4. Minstens de helft van de leden van de raad van bestuur mag de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben.

Artikel 5. Bevoegdheden van de raad van bestuur

 1. De Raad van bestuur is het uitvoerend orgaan van het jeugdhuis en bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 10 personen. De raad van bestuur vergadert elke maand, op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van 3 bestuurders.
 2. De beslissingen worden genomen in overeenkomst. Indien dit niet mogelijk is, door meerderheid van stemmen. Het verslag van de raad van bestuur hangt uit aan de valven.
 3. De raad van bestuur is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vzw. Dit houdt in dat zij instaat voor het financieel beheer, de administratie en de dagelijkse werking. Hij oefent de bevoegdheden uit die door de wet of door statuten niet aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen, onder meer:
  • Het inrichten van advies- en werkgroepen
  • Het vaststellen van de jaarlijkse bijdragen
  • Het aanvaarden van de werkende leden
  • Het opstellen en het wijzigen van het binnenhuisreglement
 4. Functies in de raad van bestuur:
Voorzitter
Draagt de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en is tevens voorzitter van de algemene vergadering. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend. De voorzitter dient er op toe te zien dat JH Mena vzw de wetten op de vzw ten allen tijde eerbiedigt zodat de vzw zijn rechtspersoonlijkheid behoudt. De voorzitter stelt het jaarverslag.
Ondervoorzitter
Hij/zij staat de voorzitter bij in zijn functie. De ondervoorzitter is verantwoordelijk voor het opvolgen en klasseren van alle officiële briefwisseling naar overheden en derden.
Secretaris
Deze is verantwoordelijk voor het opnemen en bijhouden van de notulen van zowel de algemene vergadering als van de raad van bestuur. De secretaris zorgt voor het versturen van de uitnodigingen van beide vergaderingen.
Penningmeester
De penningmeester houdt de rekeningen bij in een overzichtelijk systeem waarbij de oorsprong en bestemming van inkomsten en uitgaven ten alle tijden kunnen gevonden worden. De rekeningen moeten elk werkjaar minstens twee weken voor de jaarlijkse algemene vergadering afgesloten worden en samen met de begroting voor het volgende werkjaar ter inzage gelegd worden voor de andere bestuurders en aan ieder lid van de vzw die erom vraagt.

Artikel 6. Samenstelling en bevoegdheden van de stuurgroep en werkgroepen

 1. De raad van bestuur legt jaarlijks onder de werkende leden een stuurgroep vast. De samenstelling gebeurt tijdens de algemene vergadering.
 2. Een werkend lid kan één of meerdere functies van de stuurgroep beheren. De functies van de stuurgroep bestaan uit de volgende:
Drankbeheerder
Hij/zij zorgt dat er altijd voldoende drank aanwezig is en kijkt de stock na. De drankbeheerder houdt ook contact met de brouwer. Hij/zij telt ook de kas na en kijkt of het bedrag klopt. Dit geeft de drankbeheerder dan door aan de penningmeester.
Tapverantwoordelijke
Deze persoon staat de drankbeheerder bij en zorgt voor de tap- en kuislijsten.
Materiaalbeheerder
De materiaalbeheerder zorgt dat al het materiaal in het jeugdhuis aanwezig werkt. Indien iets niet werkt of kapot is brengt hij/zij dit terug in orde.
Muziekverantwoordelijke
Hij/zij houdt zich bezig met de muziek in het jeugdhuis. Hij staat in voor de eventuele aankoop van nieuwe cd’s.
Webmaster
De webmaster staat in voor de website. Hij/zij zorgt ervoor dat deze up-to-date is.
Ledenverantwoordelijke
Deze persoon houdt zich bezig met de aanmaak van de ledenkaarten en ledenlijsten.
Public Relations Manager
De PR-manager verzorgt de sponsoring van activiteiten ingericht door het jeugdhuis. Hij/zij zorgt voor promoties en reducties op consumptiegoederen in het jeugdhuis, en voor promoties en reducties aangaande de leden.
Werkgroepen
 • De werkgroepen zullen opgestart worden vanuit de raad van bestuur. Deze werkgroepen werken rond bepaalde domeinen. Per werkgroep wordt er een speciaal reglement opgesteld.
 • Het hoofd van deze groep brengt verslag uit op de raad van bestuur.

Artikel 7. Openingsuren van het Jeugdhuis

 1. Jeugdhuis Mena vzw is open:
  • Vrijdag van 20h00 tot 02h00
  • Zaterdag van 19h00 tot 02h00
  • Zondag vanaf 19h00 tot 24h00
 2. Een uitbreiding van de openingsdagen (bvb. woensdag) is mogelijk na goedkeuring door de raad van bestuur. De openingsuren zullen dan tevens vastgelegd worden. Tijdens de vakantie of voor speciale gelegenheden kan er een uitzonderlijke regeling getroffen worden.

Artikel 8. Rechten en plichten van de leden

 1. Rechten van gewone en werkende leden:
  • Adviesrecht op de algemene vergadering
  • Reductie op de toegangsprijs van jeugdhuisactiviteiten
  • Gratis abonnement op het ledenblad
 2. De plichten van de gewone en werkende leden zijn verder beschreven in Artikel 9 van het binnenhuisreglement.
 3. Werkende leden hebben als bijkomstige plichten:
  • Opnemen van verantwoordelijkheid in de uitbouw van JH Mena vzw;
  • Regelmatig activiteiten organiseren en participeren tijdens de activiteiten.

Artikel 9. Gedragscode

 1. JH Mena vzw is open op vrijdag vanaf 20h00, op zaterdag en zondag vanaf 19h00.
 2. JH Mena vzw sluit op deze avonden wanneer de tapper van dienst dit beslist, maar houdt op vrijdag en zaterdag tot 02h00, op zondag tot 23h00.
 3. Niemand anders dan de leden van de raad van bestuur of personen die toelating gekregen hebben, mogen op andere dagen dan vrijdag, zaterdag of zondag aanwezig zijn in het jeugdhuis en dit enkel om werken of onderhoud in het jeugdhuis te doen.
 4. Er is geen verplichting tot consumeren.
 5. Eigen drank en voedingsmiddelen worden niet toegelaten in JH Mena vzw.
 6. Iedereen betaalt onmiddellijk zijn consumptie. De persoon die weigert zijn/haar consumptie te betalen wordt de toegang tot JH Mena vzw ontzegd.
 7. De geluidsoverlast moet tot een minimum beperkt blijven.
 8. Het geluidsvolume dient aangepast te zijn aan de activiteiten binnen JH Mena vzw.
 9. De muziek wordt stiller gezet wanneer het ofwel 22h00 voorbij is, ofwel wanneer de ramen en/of vensters openstaan.
 10. Bij het verlaten van JH Mena vzw respecteert men de nachtrust. Dit om een goede verstandhouding met de buren te bewaren.
 11. De tapper heeft de volledige verantwoordelijkheid over het jeugdhuis tijdens zijn tapbeurt. Enkel de tapper(s) en DJ hebben het recht zich achter de toog te begeven wanneer hij/zij openhoudt. De tapper dient ook alle bepalingen uit het binnenhuisreglement te respecteren.
 12. De tapper van dienst staat in voor de ordehandhaving van het Jeugdhuis.
 13. De tapper of werkend lid rapporteert elk wangedrag aan de raad van bestuur.
 14. De tapper heeft de plicht personen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen geen alcoholische dranken meer te schenken.
 15. Overnachten in de lokalen is niet toegestaan.
 16. Diefstal, vandalisme of opzettelijke beschadiging van goederen die eigendom zijn van JH Mena vzw worden als ernstige inbreuk beschouwd. De dader zal gerechtelijk vervolgd worden, ongeacht de waarde van de goederen.
 17. JH Mena vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen van eigendommen van derden binnen en rond het jeugdhuis.
 18. Het gebruik, bezit en/of verhandelen van de door de wet als illegaal omschreven verdovende middelen is verboden in en rond JH Mena vzw. Een overtreding op deze regeling leidt tot zware sancties en gerechtelijke vervolging. Geen enkele uitzondering is toegelaten op deze regel.

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.